Provozní řád

Tento provozní řád je platný od 1.5.2011

 

I. Objednávka

Vyberte si zboží, které si chcete koupit, a pomocí našeho přehledného objednávkového procesu si zboží objednejte.

II. Přijetí objednávky

Po provedení objednávky Vám bude obratem odeslán email, potvrzující přijetí objednávky. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, co nejdříve . V co nejkratším termínu budete kontaktováni buď telefonicky nebo emailem o způsobu a termínu dodání objednaného zboží.

III. Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Zákazník může do 1 týdne od přijetí objednávky zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována, a to i bez udání důvodu. Zrušení se provádí zasláním emailu na naše zákaznické oddělení. Zde lze zrušit buď některou z položek objednávky nebo objednávku celou.

Při platbě zálohově, může být v případě jednostranného zrušení objednávky zákazníkem vrácena snížená záloha s odečtením bankovního poplatku, které byl účtován bankou příjemci platby. Poplatky jsou podle aktuálních platných ceníků banky příjemce platby v okamžiku zaplacení zálohy.

V případě zrušení objednávky z důvodu nedodržení avizovaného termínu expedice se žádné poplatky neplatí. V případě, že nebylo v objednávce účtováno dopravné a hodnota objednávky bude po zrušení položky (položek) objednávky nižší, než je minimální hodnota pro dopravné zdarma, bude dopravné do objednávky doplněno a zákazníkovi účtováno.

Bližší informace v části .

IV. Zrušení objednávky ze strany provozovatele e-shopu

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit od smlouvy v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
  • zboží je dlouhodobě nedostupné,
  • cena zboží se změnila nebo byla chybně stanovena.

V případě, že tato situace nastane, budete informovani emailem nebo telefonicky.

V. Ceny zboží

Ceny jsou platné jen při objednávkách přes webshop www.pneumracek.cz

Ceny zboží jsou aktualizovány v denní či týdenní periodicitě a lze je ověřit u jednotlivých produktů. Ceny za dopravu či ceny za dobírku jsou uvedeny v sekci Doprava a platby.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

VI. Doprava a platby

Veškeré podrobnosti o dopravě a platbě jsou k dispozici v článku Doprava a platby.

VII. Odpovědnost za vady, reklamace

Práva a povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady zboží upravuje Reklamační řád.

Záruční list výrobce

Záruční doba začíná běžet momentem převzetí věci. U záručního listu výrobce proto není při zaslání zboží vyplněno datum počátku běhu záruční doby. Datum počátku záruční doby může být vyplněno až na základě převzetí zboží od dopravce. V případě, že byla zásilka převzata a je v pořádku, doplňte datum v Záručním listu podle data převzetí zásilky a zašlete záruční list společně s kopií dokladu o koupi (fakturou) na adresu naší provozovny uvedenou v Kontaktech. Následně Vám bude vyplněný potvrzený záruční list obratem zaslán zpět.

Způsoby dodání zboží jsou uvedeny zde.

Důležité:

  • K záručnímu listu si vždy uschovejte i doklad o zakoupení (fakturu).
  • Datum na záručním listu musí odpovídat datu převzetí zboží.
  • Datum převzetí zboží vyplňte a záruční list zašlete až po vypršení lhůty možnosti vrácení zboží, viz níže. Pokud v této době zjistíte vady zboží a budete jej reklamovat, doplňte datum převzetí a zašlete (předložte) záruční list při uplatnění reklamace.

VIII. Informace pro spotřebitele

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Úprava § 52 a následující občanského zákoníku ohledně zvláštních podmínek při uzavírání smluv na dálku, se vztahuje pouze na případy, kdy zboží nakupuje spotřebitel. Práva spotřebitelů, které jim přiznává občanský zákoník v § 53 a násl. nenáleží osobám, které při uzavírání smluv kupních, smluv o dílo, případně jiných smluv, jednají v rámci své podnikatelské činnosti. Ustanovení tohoto provozního řádu pro provoz našeho internetového obchodu nelze vykládat tak, že práva, jež ze zákona náleží spotřebitelům, poskytujeme i těm, kteří jednají v rámci své podnikatelské činnosti.

Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

Spotřebitel nemá právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu pokud se jedná o dodávku audio a video nahrávek nebo software, pokud porušil jejich originální obal.

Toto právo nelze zaměňovat s právem vyplývajícím z odpovědnosti za vady. Lhůta 14 ti dnů je určena pro zrušení smlouvy a vrácení zboží, které je bez vad. Pokud spotřebitel obdrží vadné zboží, musí ho reklamovat a domáhat se svých práv plynoucích z odpovědnosti za vady. Reklamační řízení je upraveno v reklamačním řádu.

V případě využití práva na odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny si vrátit vše, co podle ní dostaly. Spotřebitel je povinen vrátit dodané zboží kompletní, tak jak mu bylo dodáno. Prodávající je povinen vrátit zaplacenou kupní cenu. V případě, že zboží bude poškozeno či opotřebeno, čímž bude snížena jeho hodnota, může se prodávající domáhat po spotřebiteli uhrazení rozdílu mezi hodnotou dodaného zboží a hodnotou zboží vráceného po odstoupení od smlouvy.

V případě, že se spotřebitel rozhodne využít svého práva od smlouvy odstoupit musí odstoupení oznámit ve shora uvedené lhůtě 14 dnů. Pro snadnější vyřízení doporučujeme použít Reklamačního formuláře obsaženého na těchto stránkách a uvést číslo faktury, kterou bylo zboží účtováno a zadat další požadované údaje včetně čísla účtu, na který má být vrácena kupní cena. Do popis vady uveďte, že využíváte svého práva odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

Zboží musí být vráceno na adresu provozovny provozovatele uvedenou v Kontaktech.

Vyjádření prodejce, zda s odstoupením od smlouvy souhlasí bude spotřebiteli oznámeno do 30 dnů od doručení oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy. V případě souhlasného stanoviska bude spotřebiteli v této lhůtě rovněž vrácena kupní cena a bude vystaven a spotřebiteli zaslán dobropis na zboží s žádostí o podpis dobropisu a jeho zaslání zpět na adresu prodejce.

IX. Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.

Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

Pokud zákazník bude chtít být vyřazen z databáze pro odesílání komerčních sdělení e-shopu, provede tuto změnu po přihlášení ve své kartě zákazníka.

Pokud budete chtít odstranit vaše registrační údaje natrvalo kontaktujte nás pomocí emailu. Údaje budou odstraněny mimo údaju na dokladech, které je nutné dle našich zákonů archivovat.

time: 0.54150915145874